Pædagogiske læreplaner

Læring:

Alle børn skal have mulighed for at lære. Læring handler om dannelse, udvikling og forandring. Læring er en proces, der aldrig hører op, men fortsætter så længe man lever, dog med særlig vægt på den tidlige del af tilværelsen. Det lille barns vigtigste aktivitet er leg. Legen har betydning langt op i skolealderen som en læreproces, fordi færdigheder og sociale relationer realiseres og afprøves i legen.

Der er i læreplanerne sat fokus på 6 temaer:

– Den personlige udvikling.

– Sociale  kompetencer.

– Sprog.

– Kulturelle udtryksformer og værdier.

– Natur og naturfænomener.

– Krop og bevægelse.

 

Den personlige udvikling.

Mål:

At styrke børnenes  selvværdsfølelse og selvtillid.

At hjælpe børnene med at sætte ord på følelser, tanker og handlinger.

At børnene udvikler sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv tager initiativ.

At børnene bliver i stand til at give udtryk for egne grænser, sige til og fra og blive i stand til at skubbe  egne grænser.

At børnene bliver trygge og hviler i sig selv.

At det enkelte barns personlighed bliver synligt.

At styrke barnets nysgerrighed.

At børnene bliver i stand til at tage egne beslutninger.

At børnene kan udvise empati.

At børnene får del i betydningsfulde, sociale og kulturelle erfaringer, og dermed oplever sig selv som en værdifuld deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.

Handleplan – hvordan når vi  målet:

Ved at barnet mødes med anerkendelse og accept af dets følelser og grænser.

Ved at møde barnet på det udviklingstrin som barnet er på.

Ved at barnet mødes af deltagende, opmuntrende og nærværende voksne som ser barnet og  vil barnet.

Ved at give barnet den nødvendige ro til fordybelse.

Ved i situationen at hjælpe barnet med ord frem for fysisk hjælp og rose når barnet selv klare situationen.

Ved at vi som voksne er opmærksomme på barnets verbale og nonverbale  sprog.

Sociale kompetance:

Mål:

At få en god social omgangstone blandt børnene.

At give barnet en oplevelse af tryghed og tillid i deres relationer til de voksne og andre børn i institutionen uden mobning  og drillerier, og hvor andre holdes udenfor.

At barnet lære at være lydhør overfor andres meninger.

At barnet bliver anerkendt og bliver en del af fællesskabet i institutionen.

At barnet oplever tryghed.

At barnet bliver i stand til at danne venskaber.

At barnet bliver styrket i sin leg og i stand til at løse evt, konflikter.

At barnet lære at have respekt for andre og tage hensyn til andre.

At barnet udvikler empati.

Handleplan – hvordan når vi målet:

Ved at barnet får medbestemmelse over deres hverdag.

Ved at barnet møder anerkendende og tydelige voksne, der skaber en omsorgsfuld og tryg atmosfære for børnene.

Ved at give barnet redskaber til og hjælpe med, at løse konflikter.

Ved at barnet lære at vente på tur,låne, støtte og trøste  i forskellige sammenhænge.

Ved at grine sammen med børnene, men også at give plads til at være sur og ked af det.

Ved at observere børnene i deres leg og møde dem hvor de er.

Ved at tilgodese det enkelte barn og sørge for at alle børn føler sig set og hørt.

Ved at tilrettelægge aktiviteter, der tilgodeser den sociale udvikling.

Ved at være gode rollemodeller for børnene.

Sprog.

Mål:

At bruge sproget

At få nysgerrighed og interesse for ord, tegn og symboler.

At blive styrket i evnen til at kommunikere med andre.

At lære at sætte ord på handlinger og følelser.

Handleplan- hvordan når vi målet:

Ved at tale med børnene og ikke til dem.

Ved at give børnene mulighed for at udvikle sit sprog gennem de aktiviteter, der foregår i børnehaven.

Ved at vende børnene til at lytte på andre.

Ved at tilbyde sprogvurdering til de 3 årige.

Ved at bruge sproget kreativt i hverdagen, så børnene glædes ved at bruge sprogets mange muligheder og udtryk. (højtlæsning, samling hvor børnene får mulighed for at fortælle om oplevelser).

Ved at tegne og male, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig sprogligt om det de tegner.

Ved at lege med sproget (rim og remser, spille og synge) med børnene.

Ved at vi som voksne er opmærksomme på gentagelser af sproget.

Ved at sætte ord på vores handlinger og være tydelige i vores sprog.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Mål:

At skabe identitet.

At skabe traditioner og daglige rutiner.

At give børnene et indblik i fremmede kulturer.

At arbejde med kunstneriske udtryksformer.

At lære social kultur:  anerkendelse, tolerance og forståelse.

At lære madkultur: fællesskab omkring måltiderne.

Handleplan – hvordan når vi målet:

Ved at skabe gode traditioner i børnehaven f.eks. højtider, årstider og fødselsdage.

Ved at være gode rollemodeller/ og inspirationskilder.

Ved at tilbyde forskellige alderssvarende tilbud f.eks. teater, musik og billedkunst.

Ved at give tid og plads til fordybelse og støtte op om barnets egne initiativer.

Ved at give let adgang til materialer( bøger, papir,maling og farver).

Ved at være gode rollemodeller.

 

Natur og naturfænomener.

Mål:

At udvikle respekt, forståelse og glæde ved at være i naturen.

At kende årstiderne og få kendskab til forskellige vejrfænomener og vejrets skiften.

At følge råvarernes gang fra “jord til bord”.

Handleplan – hvordan når vi målet:

Ved at være ude i alt slags vejr og udforske sine grænser i naturen.

Ved at tage på udflugt ved skov, strand og sø.

Ved at benytte vores bålplads b.la til at lave mad på.

Ved at vi voksne er gode rollemodeller, der selv er aktive deltagere.

Ved at tale og fortælle om naturen.

Ved at skabe tid og ro til fordybelse og sanseoplevelser i den nære natur.

Ved at bruge naturen som eksperimentarium og legerum for at danne grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed overfor naturen og miljøet.

 

Krop og bevægelse.

Mål:

At børnene bliver selvhjulpen i forhold  til af- og påklædning.

At lære barnet kropsbevidsthed, hvordan ser jeg ud, hvad kan jeg bruge min krop til?

At blive bevidst om egen fysisk formåen.

At opnå glæde ved at bruge kroppen.

At få en positiv oplevelse ved fysisk udfoldelse.

At udvikle og gøre børnene opmærksomme på deres sanser.

At lære betydningen af god hygiejne.

At lære om sund kost og dens betydning for kroppens velvære.

At styrke barnets motorik både fin- og grov motorikken.

Handleplan:  Hvordan når vi målet.

Ved at give barnet mulighed for fysiske udfordringer. En god legeplads med mulighed for klatring, cykling, boldspil m.m.

Ved at lave rytmik og sanglege.

Ved at gøre bevægelse til en leg ved at deltage i de fysiske aktiviteter.

Ved at vi præsentere og motivere børnene for både de vilde og kropslige, samt de stille og afslappende aktiviteter.

Ved at give mulighed for dagligt at klippe, tegne og lege med perler.

Ved at planlægge relevante aktiviteter, der tilgodeser barnets behov og evt. motoriske vanskeligheder.

Ved at have madordning hvor børnene oplever sund mad bliver fremstillet/ serveret og hvor børnene nogle gange er med i fremstillingen af maden.

Ved at bevidstgøre børnene om sund og usund mad.

Ved at tage hensyn til barnets aktuelle udviklings niveau.

 

Børn med særlige behov.

Ethvert barn er unikt og skal mødes/ udfordres forskelligt, og alle har de hver deres særlige behov, som skal tilgodeses -altid med forkus på barnets trivsel og udvikling.

Som udgangspunkt indgår alle børn på lige fod i børnehavens hverdag, og børnehavens størrelse skaber gode betingelser for stor rummelighed.

Definitionen for, hvornår der skal sættes ekstra/ specielle ressourcer ind, er flydende/ vanskelig, og problematikken kan være af vidt forskellig karakter.

Grundlæggende handler det om, at vi har tid og ro til at se/iagttage detenkelte barn, så der kan ydes en tidlig indsats, så barnet støttes bedst muligt i hverdagen, men også hele tiden med henblik på barnets fremtidige muligheder/trivsel.

I vores pædagogiske arbejde med at tilgodese barnets særlige behov i hverdagen er det især vigtigt, at vi ser/understøtter barnets ressourcer og giver ekstra opmærksomhed og hjælp til de områder, hvor barnet har det svært.

I de tilfælde, hvor vi i samråd med forældrene vurderer, at der er brug for yderlige støtte og indsats, vurderes støtten i samråd med fagpersonerne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 

Evaluering og dokumentation:

Vi vil lave aktiviteter, som tager udgangspunkt i de 6 temaer. Det er vores mål, at vi kan nå igennem alle temaer hvert år.

Foto- og dokumentation kan ses på hjemmesiden, på tavlen i garderoben og  i børnenes egne mapper. Desuden udstiller vi nogle af børnenes produkter.

 

revideret: 2017